ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dostępność

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Delklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności cyfrowej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie zobowiązuje się zapewniać dostępność swojej strony internetowej www.sds.ketrzyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 2014-10-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-21
Status po względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • na stronie są zamieszczone pliki dokumenty tylko w formie PDF, które nie są dostępne cyfrowo i nie posiadają opisu alternatywnego – istnieje możliwość kontaktu telefonicznego w celu odczytania niedostępnych dokumentów
 • niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia i obrazy nie posiadają opisu alternatywnego
Ułatwienia na stronie
Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • na stronie znajduje się wyszukiwarka
 • stronę można nawigować za pomocą klawiatury
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej
BIP - http://bip.sds.miastoketrzyn.pl/
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości
 2. część załączników jest w postaci PDF
 3. narzędzie służące do kontaktu z podmiotem publicznym jest wyłącznie w formie formularza kontaktowego
 4. znajdują się dane adresowe
 5. brak procedury wnioskowania – skargowania
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP - http://bip.sds.miastoketrzyn.pl/
Strona podmiotowa w ramach BIP posiada następujące ułatwienia:
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa serwisu
 • na stronie znajduje się wyszukiwarka
 
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2022-03-29
Osoba sporządzająca: Danuta Wróbel
Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2022r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynatorem do spraw dostępności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie jest Danuta Wróbel, adres poczty elektronicznej: Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 89 751 04 87.
Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Deklaracja dostępności architektonicznej
Lokalizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 76J
11-400 Kętrzyn
Wejście do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie jest możliwe z czterech stron. Z dwóch stron znajdują się podjazdy z poręczami dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, balkoniku, kuli ortopedycznej itp. Z kolejnych dwóch stron istnieje możliwość wejścia wewnątrz po kliku stopniach – schody. Do placówki można wejść po zasygnalizowaniu dzwonkiem, który umieszczony jest na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku inwalidzkim. Drzwi otwierane są przez pracownika Ośrodka. Od strony wejścia głównego do placówki znajduje się tablica informacyjna.
Korytarze w Ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowo zamontowane są poręcze z obu stron oraz zainstalowana jest winda (z informacją głosową) co umożliwia korzystanie z pięter, na których znajdują się sale treningowe oraz WC przystosowane do osób niepełnosprawnych (uchwyty przy umywalce i muszli ustępowej).
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji.
Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na schodach pomiędzy piętrami początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem.
W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W Ośrodku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Wszyscy pracownicy posiadają przeszkolenie z treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2022-03-29
Osoba sporządzająca: Danuta Wróbel
Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W KĘTRZYNIE na lata 2022 – 2024

L.p.
Zakres działalności
Sposób realizacji
Osoba odpowiadająca za realizację
Termin realizacji
1.
Powołanie koordynatora ds. dostępności
Podjęcie zarządzenia Dyrektora ŚDS w Kętrzynie jednostki w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności
Dyrektor ŚDS
01.02.2022 r.
2.
Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Opracowanie planu działania na lata 2022-2024 o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi ŚDS w Kętrzynie 
Koordynator
ds. dostępności
do 31.03.2022 r.
3.
Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej
Przegląd dostosowania Ośrodka do minimalnych wymagań 
Koordynator
ds. dostępności
Realizacja w całym okresie działania
4.
Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej
Przegląd dostosowania Ośrodka do minimalnych wymagań 
Koordynator
ds. dostępności
Realizacja w całym okresie działania
5.
Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
Przegląd dostosowania Ośrodka do minimalnych wymagań 
Koordynator
ds. dostępności
Realizacja w całym okresie działania 
6.
Analiza w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępu alternatywnego
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
Koordynator
ds. dostępności
Realizacja w całym okresie działania 
 
7.
Sporządzenie deklaracji dostępności
Przekazanie deklaracji do zatwierdzenia Dyrektorowi ŚDS w Kętrzynie, następnie opublikowanie na stronie internetowej Ośrodka
Koordynator
ds. dostępności
do 31.03.2022 r.
8.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Dyrektora ŚDS w Kętrzynie, następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ośrodka
Koordynator
ds. dostępności
do 31.03.2025 r.
9.
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie: architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym
Działania mające na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z zapisów art. 6 Ustawy o dostępności; Dostosowywanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1
Koordynator
ds. dostępności
Realizacja w całym okresie działania
10.
Szkolenia w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami
Przeprowadzenie szkoleń dla wyznaczonych osób w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
ds. dostępności
Realizacja  w całym okresie działania
11.
Monitorowanie realizacji planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2024
Monitorowanie działalności Ośrodka w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
ds. dostępności
Realizacja w całym okresie działania
 
 
Sporządził/a: Danuta Wróbel Koordynator ds. dostępności      
Zatwierdził: Joanna Kuśmierczuk Dyrektor ŚDS w Kętrzynie                                                                                                  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Kuśmierczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-24 10:51:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-24 19:35:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-31 12:12:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1678 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »